سفارشات فوری تنها تا روز ۲۸ اسفند ثبت و سند مجازی در همان روز تقدیم خواهد شد.