بر روي زمين سالها قبل گلي رويید كه در زمان نچندان دور در جلوي ديدگانمان پر پر شد و براي هميشه از بين ما پر گشود ! به يادگار از گل زيبايمان نهالي ارغوان غرس كرديم كه ياد سميه عزيز هميشه جاودانمان همانند درختي سبز بركات خود را بر زمين بگستراند
يادت هميشه سبز سميه عزيز