به شکرانه ورود اعضای «اکت» به سال ۱۴۰۰، با آرزوی سالی سبز و صلح آمیز، ۱۴نهال زیتون کاشته می شود. سال نو مبارک