به برکت سالروز پیوند عسل و رضا، یک نهال ارغوان، در باغ پرندگان، برای آواز عاشقانه بلبلان می کارم، تا همیشه عاشق بمانند و از عشق بخوانند.