همانطور كه نهال وجودي شما سبز شد و به بار نشت ، و از ثمر ان همگان بهره مند شدند ، به ياري خداوند نهالي كه به نام شما غرس شد ، هميشه سبز ، پايا ، مانا و سايه اش براي بندگان ، مستدام باشد .