ثمره در نوک شاخه وابسته به ریشه آن است. ريشه يك درخت مثمر ، تمثيل پدريست كه در خاك ، درخت را استوار نگه داشته تا همگان از ميوه و سايه ان بهرمند گردند

نهال سرو را به نام استادي فرزانه ، فرشته اي بي مانند و پزشكي بي همتا در تاریخ ۱۲/۲۴/ ١٣٩٩ به زمین هدیه کردیم تا یادشان همیشه سبز مانا و جاودان باشد
روزت مبارك دكتر تيموريان