جانانم،
تهران در قدیم، توتستانی مصفا بود. امروز هم یکی از نهال های توتش بنام تو کاشته شده.