مريم جانم ، دختر كًلم، اجازه بده كه زندكًي ات هر روزش اغاز يك روز جديد اغاز يك زندكًي جديد باشه مثل همين درختي كه به اسم خودت كاشته شده. پايدار و سرسبز باشي دختر كًلم