نهال کاج به نام درخت مهربان

برای شادروان حاج ارشد اقتدارزاده