تقدیم به پیام بهرام پور، پیامی که پیام آور تلاش و اثرگذاری است و با بودنش دنیا را به جای بهتری تبدیل کرده است.