عسل جان،
سال گذشته، همین روزها بود که به همگان ثابت کردی که طوفان هر چه باشد، توانِ عشق بیشتر است !
امروز به تاریخِ زادروزت و به نام تو نهالی به زمین هدیه دادم، امید به اینکه به سانِ روح ِ زیبایت همواره سبز باشد و استوار…
تولدت مبارک،
نگار آذربایجانی