من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده
به مناسبت اولین سالگرد یکی شدنمان